ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
       
ที่
ชื่อศูนย์บริการฯ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง
1
ศูนย์บริการฯ ตำบลอาจสามารถ
นายสมชาย ไพรออ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 4
2
ศูนย์บริการฯ ตำบลขี้เหล็ก
นายอภิชัย นิลผาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
3
ศูนย์บริการฯ ตำบลบ้านแจ้ง
นายอัมพร เกรียงศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
4
ศูนย์บริการฯ ตำบลบ้านดู่
นายสมชาย ไพรออ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 4
5
ศูนย์บริการฯ ตำบลโนนเมือง
นายอัมพร เกรียงศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
6
ศูนย์บริการฯ ตำบลหนองขาม
นางจันทร์เพ็ญ คูณดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
7
ศูนย์บริการฯ ตำบลหนองบัว
นายอภิชัย นิลผาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
8
ศูนย์บริการฯ ตำบลหนองหมื่นถ่าน
นางธัญชนก กาศสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3
9
ศูนย์บริการฯ ตำบลหน่อม
นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
10
ศูนย์บริการฯ ตำบลโหรา
นายพรประเสริฐ ภาสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว